Vedtægter

Vedtægter for lokalforeningen Ørsted Civile Hundeførerforening

§ 1
Foreningens navn er Ørsted Civile Hundeførerforening. Dens hjemsted er Nord Djurs kommune. Foreningen er medlem af Danmarks Civile Hundeførerforening.

§ 2
Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmets evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund.
For at nå disse mål skal foreningen:
1. Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
2. Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.
3. Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesse. Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden, herunder gennem et aktivt ungdomsarbejde at fremme børn og unges omgang med og forståelse for hunden.
4. Arbejde på at fastholde medlemmer gennem et aktivt foreningsliv.
5. Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.
6. Tilmelde deltagere til konkurrence med andre foreninger i DCH.
7. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

§ 3
Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling.
Nye medlemmer betaler et indskud, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.
Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening.
Medlemmer, der overføres fra en anden forening i DCH, og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke evt. træningsgebyr. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer inden regnskabsårets udløb. Sker udmeldelsen ikke, er medlemmet pligtigt til at betale kontingent for det næste regnskabsår. Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen.

§ 4
Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge. Kontingentet består af to dele: grundkontingent og træningsgebyr. Begge dele fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostninger ved medlemskab og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder. Kontigent til landsforeningen og kreds medregnes kun til grundkontigent i den lokalforening, hvor medlemmet er hovedmedlem. Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan. Medlemmer, der ikke inden d. 15. januar har betalt kontingent, kan slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller konkurrence, forinden skyldig kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

§ 5
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 30. november
Generalforsamlingen behandler følgende sager:
1. Valg af dirigent
2. Beretning af foreningens formand
3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer
4. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr og indskud. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand (ulige år) / kasserer (lige år)
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige år) / 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer
10. Valg af 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

§ 6
Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemme. Vedtægterne skal som information indsendes til formanden for landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget.

§ 7
Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle aktive medlemmer i foreningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§ 8
Generalforsamlingen skal senest afholdes d. 31. januar. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel på klubbens hjemmeside (www.dch-oersted.dk) og ved opslag i klubhuset. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt ordlyden af evt. indkomne forslag.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter at begæringen derom er modtaget.

§ 9
Klubben tegnes af formanden i foreningen, som derudover består af 4 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år og afgår med halvdelen ved hvert valg, første gang ved lodtrækning. Endvidere vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer med 1 suppleant. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter til repræsentation i hundesagens interesse.

§ 10
Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.
Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden 1. november og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelse. Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

§ 11
Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuer ved konkurrencer og opvisning mod forevisning af sidste medlemskvittering. Medlemmer skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger. Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddeling af disse foretages af bestyrelsen. Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DCH online tilmeldingssystem, men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendig kan fastsætte kvalifikationskrav.. Bestyrelsen har ansvaret for at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.

§ 12
Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforenings ordensudvalg.

§ 13
Foreningen kan ikke opløses så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle den blive opløst, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne. Foreningens ejendele og kapital i øvrigt tilfalder Dyrenes Beskyttelse.
Opløsning af en forening eller udmeldelse af en forening af landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening kan kun ske efter 2 generalforsamlinger, afhold med minimum 4 ugers mellemrum. Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret.
Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori kredsformanden har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamlingen er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens ou-medlem, selvskreven med taleret.
I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks Civile hundeførerforening eller DCH logo.

Vedtægter for lokalforeningen Ørsted DCH er revideret og godkendt på generalforsamlingen 31-10-2015